Ordningsstadga för Barsebäcks hamn, ek för.

Denna av hamnstyrelsen utarbetade ordningsstadga är ett komplement till stadgar för Barsebäcks hamn, ek för nedan kallad hamnen, samt de olika upplåtelsevtal inom hamnområdet.

1.                               

Allmänna föreskrifter och bestämmelser

1.1                            

Båtägare är skyldig att känna till och noga följa dessa ordningsstadgar. Båtägare är skyldig att övriga besättningsmedlemmar känner till dessa stadgar. Detta gäller även av båtägaren anlitad person.Bryter ovanstående mot dessa föreskrifter, är hamnstyrelsen berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägaren bekostnad vidtaga de åtgärder, som hamnstyrelsen kan finna påkallade på grund av det inträffade. Hamnstyrelsen fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

1.2                            

Båtplatsavtalet kan sägas upp och rätten till båtplats är förverkad för båtägaren, om denne eller av honom anlitad person ej följer dessa anvisningar eller fullgör skyldigheterna enligt båtplatsavtalet.

1.3                            

Uppsägning av båtplatsavtalet skall ske skriftligen.

1.4                            

Finns fler ägare till en och samma båt skall uppgift härom finnas iförd i gällande avtal i bilagan ”båtanmälan”. Ägaren till båtplatsen skall äga minst 51 % av på platsen förtöjd båt. Samtliga ägare till en och samma båt är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörande av skyldigheterna enligt båtplatsavtalet.

1.5                            

Avgifter skall betalas senast 30 dagar efter fakturering.

1.6                            

Hamn- resp uppläggningsplats får ej upplåtas åt annan båt än den i avtalet specificerade.

1.7                            

Båt, inom anläggningen, skall vara försäkrad för ansvar mot tredje man. Hålles båt ej försäkrad förfaller båtplatsavtalet med omedelbar verkan. Båtägare är skyldig att vid anfordran uppvisa för båten gällande försäkringsbevis.

1.8                            

Hamnstyrelsen eller av denna anlitad personal ikläder sig icke något som helst ansvar för båtar, annan egendom eller personer inom hamnen. Båtägaren uppmanas därför att i eget intresse hålla försäkrat utöver vad som krävs i 1.7.

1.9                            

Båtägaren är skyldig att, om hamnstyrelsen så påfordrar, tillfälligt överflytta till annan förtöjningsplats inom hamnen. Båt får vid behov flyttas av hamnkaptenen

1.10                         

Mastkranen får endast användas till lyft vägande högst 300 kg. Efter användadet skall kranen låsas med bommen in över läkajen.

1.11                         

Båtarna skall upptagas och sjösättas vid av hamnkaptenen organiserad tidpunkter. Upptagning och sjösättning i egen regi får ske, dock icke dagar då organiserad verksamhet bedrivs. Vagga skall placeras enligt anvisningar från hamnkaptenen. För upptagning och sjösättning utgår särskild avgift.

1.12                         

Under tiden 1. juni – 15. september får inga båtar upptagas eller förvaras på land utan hamnkaptenens tillstånd.

1.13                         

Vaggor och dylikt får under tiden 1.april – 1. november uppställas på fastigheten Barsebäck 34:3 den s k ängen. Materiel, som under annan tid förvaras därstädes kommer att borttransporteras, om ej anmälan är gjord till hamnkontoret.I smedjan får demonterade vaggor förvaras.I övrigt får inte vaggor och täckningsmateriel förvaras på hamnområdet.Vaggor, täckningsmateriel och skall vara märkta med namn (eget eller båtens).

1.14                         

Vid allt arbete inom hamnområdet där öppen eld (svetsning, skärning, slipning etc) skall två personer vara närvarande samt brandsläckningsredskap finnas på arbetsplatsen.

1.15                         

Elanslutning av båt vid förtöjningsplats får endast ske för laddning av batterier och under max ett dygn. Elanslutning därutöver debiteras enl av hamnstyrelsen utfärdad taxa.

1.16                         

Elanslutning av landupplagd båt får endast ske då ägaren är närvarande. Därutöver endast med tillstånd från hamnkaptenen.

1.17                         

Spillolja skall tömmas i därför avsett samlingskärl. Sopor och annat skräp skall läggas i därför avsedda sopbehållare.

1.18                         

Fordonstrafik på södra piren får ske endast med hamnkaptenens tillstånd. Fordonstrafik på mittkajen endast tillåten för lastning och lossning. Parkering skall ske på härför utmärkt plats. Parkering på mittkajen får ske då båtar är upptagna och stoppförbudsskylten är nertagen.

1.19                         

Båtplatsägare skall till hamnstyrelsen omedelbart anmäla varje ändring av båtinnehav, bostadsadress, postadress och telefonnummer.

1.20                         

Badning och fiske får ej ske i hamnen eller inseglingsrännan.Fiske får ske enligt uppgifter som finns på anslagstavlorna vid pirarna.Brädsegling inom hamnområdet är förbjudet.Fiskavfall, avfall från rensning av garn o dylikt får ej kastas i hamnbassängen eller från (över) pirarna.

1.21                         

Kvarlämnad båt eller annan egendom kan flyttas till lämpligare förvaringsplats.Omärkt, kvarlämnad båt eller egendom tillfaller hamnen och får av hamnstyrelsen bortskaffas eller tillgodogöra sig efter eget gottfinnande. Samma gäller egendom om båtägaren ej själv bortskaffar båt eller annan egendom inom en månad efter det att han skriftligen meddelats i brev under i båtplatsavtalet angiven adress.

2.                               

Föreskrifter och bestämmelser för uppläggning och mastskjul.

2.1                            

Båten uppläggs på anvisad plats. Täckning skall rymmas inom angiven uppläggningsyta.

2.2                            

Pallning och täckning skall vara av betryggande dimensioner.

2.3                            

Släpjolle skall förvaras inom uppläggningsytan för båten. Om släpjolle ej ryms inom uppställningsytan skall jollen uppläggas på anvisad plats; för sådan jolle utgår särskild uppläggningsavgift.

2.4                            

Om motor startas på land, måste godkänd brandsläckare, minst typ BE klass II, finnas ombord. Båtägaren skall tillse att betryggande åtgärder vidtages så att ingen person kan komma till skada av roterande propeller, kylarvätska mm.

2.5                            

Brännbara vätskor i lösa behållare och bränsledunkar, liksom gasolflaskor, får ej förvaras i upplagda båtar eller inom hamnen. Fast bränsletank i båt behöver ej tömmas.

2.6                            

Före uppläggning av master i mastskjulet skall spridare, vant, stag och annan akrymmande utrustning vara demonterad. Master skall läggas upp efter de anvisningar som finnes i mastskjulet. Bommar upplägges på därför avsedda platser. Hamnkaptenen äger rätt att omplacera masterna i mastskjulet. Master och bommar skall vara märkta med båtens eller båtägarens namn.

2.7                            

Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på sin uppläggningsplats. Denna skall avstädas efter sjösättningen.

3                   

Föreskrifter och bestämmelser för hamnen.

3.1                            

Varje båt skall vara förtöjd på betryggande sätt. Båt skall vara väl avfendrad. Permanent förtöjning får endast ske på plats enligt båtplatsavtalet. Tillfällig förtöjning på annan plats kan ske efter samråd med hamnkaptenen. Permanent förtöjning med ankare får ej ske i hamnen, ej heller får bojstenar, kätting eller dylikt utläggas.

3.2                            

Trafik i hamnen skall ske med låg fart och stor försiktighet, max tre knop.

3.3                            

Tömning i hamnen av olja, bränsle, eller liknande får ej ske.

3.4                            

Det är förbjudet att inom hamnområdet använda toalett med avlopp ut i vattnet eller att i vattnet tömmma båttoaletter med särskild förvaringstank.

3.5                            

Släpjollar får ej förvaras på bryggor och kaj och ej heller i vattnet utanför båtplatsen utan tillstånd av hamnkaptenen. Kvarlämnad släpjolle får ej hindra platsens utnyttjande som gästplats.

3.6                            

När förtöjningsplatsen lämnas för mer än dagtur skall röd/grön skylt vändas till grönt. På skylten kan anges när hemkomst sker. Meddelande kan även lämnas till hamnkontoret. Vid upprepad försummelse att grönskylta har hamnkaptenen rätt att grönskylta platsen. Båtplatsägaren har då, om platsen är upptagen vid återkomst, förtöja på annan plats.