Stadgar.

Barsebäcks Hamn Ek. Förening

orgnr. 716439-7072

Skansvägen

246 57 Barsebäck

Tel. 046-775955

Stadgar för barsebäckshamn, Ek Förening

§1

Föreningens firma är Barsebäcks Hamn Ek Förening.

§2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga, förvalta och administrera Barsebäcks båthamn.

§3

Styrelsens säte är Kävlinge kommun.

§4

Styrelsen består av lägst 5 och högst 8 ledamöter, med högst 2 suppleanter. Till styrelse utses i första hand andelsägare, dock kan annan utses om det skulle medföra en väsentlig kompetensförstärkning av styrelsen. Segelsällskapet Pinhättan (SSP) äger rätt att utse en ledamot.

§4a

Styrelsen svarar för att årlig budget upprättas. Styrelsens budgetförslag skall vara klart i december månad året före det verkdamhetsår budgeten avser.

Styrelsen skall upprätta en övergripande plan för hamnens förvaltning och utveckling under den kommande treårsperioden (långtidsplan), vilken skall fastställas på årsstämman.

Styrelsen skall tillse att hamnen är öppen och tillgänglig samt verka för god och likvärdig service till alla båtplatsinnehavare.

Styrelsen skall fastställa ordningsregler för hamnens nyttjande. Det åligger medlem att följa av styrelsen antagna ordningsregler.

§5

Styrelsen skall fastställa den årliga serviceavgiften, dock skall denna förläggas stämman för beslutom den överstiger föregående års avgift med mer än 50%. Övriga avgifter fastställs av styrelsen.

§6

Styrelsen väljs av föreningsstämman för en period av två år itaget. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valåret. Segelsällskapet pinhättan (SSP) äger rätt att utse en ledamot. Styrelseledamot som ersätter i förtid avgången ledamot skall väljas för en period som motsvarar den avgångne ledamotens återstående mandattid.

§6a

Föreningsstämman skall utse en valberedning, bestående av tre ledamöter jämte högst två suppleanter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande som skall vara sammankallande. Valberedningen skall lämna förslag till föreningsstämman avseende val av styrelseledamöter och revisorer.

§7

Revisorerna skall vara två till antalet jämte en suppleant. De väljs av föreningsstämman för en period av ett år i taget.

§8

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de, som styrelsen utser därtill.

§9

Föreningens räkneskapsår omfattar kalenderår.

§10

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, överföras i ny räkning.

§11

Medlem antas enligt köslista. Styrelsen skall tillse att kölista upprättas och skötes. Kölistans utforming och handhavande utformas av styrelsen och beslutas av föreningsstämman. En köavgift per anmälan uttages. Storleken härav avgöres av styrelsen. Undantag från kölistan avgöres av föreningsstämman. Båtplatsbyte mellan medlemmar är tillåtet förutsatt styrelsens godkännande. Vid platsbyte betalar varje bytande medlem halv registreringsavgift.

§12

Medlem av föreningen skall delta med en insats (engångsbelopp) som erlägges vid inträdet. Insatsens storlek fastställes årligen av föreningsstämman i form av en prislista. Priset av en båtplats är beroende av platsens storlek (bredd vid förtöjning vid kaj/brygga och pålar, längd vid förtöjning långsides vid kaj/brygga). För 1993 är insatsen 6.000 per breddmeter, resp. 2.000 kr. per längdmeter. För 1994 är insatsen 9.000 kr per breddmeter, resp. 3.000 kr. per längdmeter. Insatsen ändras därefter årsvis med KPI baserat på 1994-01-01. Ingen insats utöver vad som omnämns i dessa stadgar är medlem skyldig att erlägga.

§13

Utöver engångsinsatsen skall medlem erlägga en årlig serviceavgift. Årligen fastställer styrelsen avgiften per kajmeter. Den årliga avgiften kan dock högst vara 2% exkl. moms av gällande basbelopp. För övrig service uttages tilläggsavgifter, som fastställes av styrelsen. Exempel på sådan avgift är fast elinstallation/förbrukning m.m.

§14

Den som erbjuds medlemskap skall inom 30 dagar skriftligen acceptera erbjudandet och inom ytterligare 30 dagar betala registreringsavgift samt erfoderliga insatser. Försummas detta, får medlemskap i stället erbjudas annan. se även § 20.

§15

Båtplatser som inte förvärvas av medlemmar, äger föreningen hyra ut till annan. Styrelsen fastställer årligen hyresbeloppet.

§16

Vid anläggning av nya platser kan styrelsen besluta att förutom insats, uttaga ersättning för verklig anläggningskostnad.

§17

Insatser och avgifter enligt § 12 och 13 gäller endast fritidsbåtar. Plats för registrerade fiskebåtar och yrkessjöfart upplåtes endast mot hyra, som fastställes av styrelsen i varje enskillt fall.
Förtöjningsplatser på kajen väster om SSP:s klubbhus upplåtes ej som andelsplatser utan endast som hyresplatser. Andelsplats erbjudes endast enskilld person. Andelsägare som yrkesmässigt bedriver fiske kan efter hemställan till styrelsen få tillstånd att på sin plats förtöja fiskebåt.

§18

Andrahandsuthyrning får ej ske. Önskar medlem hyra ut sin båtplats, ska detta ske genom föreningens försorg. Med sådan uthyrning avses minst en säsong eller högst två säsonger. Styrelsen kan medge undantag. Föreningen hyr ut platsen som "sommarplats". Medlemmen erhåller 75% av hyresbeloppet. Serviceavgiften erlägges alltid av ursprunglig medlem. Önskar medlem hyra ut sin plats mer än två säsonger, ska detta ske genom föreningens försorg dock tillfaller hela hyresbeloppet föreningen om inget annat överenskommes. Anmälning av uthyrningskall göras senast den 1 mars. Gästplatsavgift tillfaller föreningen.

§19

Vid utträde ur föreningen skall andelen först hembjudas till föreningen, som har att erbjuda medlemskap till dem som står i föreningens båtplatskö. Utan sådan hemhembudsskyldighet får dock andel övergå till annan genom arv eller bodelning. Vid sådant förvärv gäller vad härom är stadgat i lagen om ekonomiska föreningar. Överlåtelse till arvsberättigade barn är också tillåtet. Lösenbelopp enligt första stycket skall vara ursprunglig insats, omräknat med index enligt KPI. Föreningen har ingen skyldighet till inlösen. Föreningens beslut om inlösen skall lämnas senast två månaderefter det att anmälan kommit styrelsen tillhanda. Hembjuden andel, som föreningen inte löser in får medlem överlåta fritt. Vid byte av plats inlöses ursprunglig plats till samma pris per meter som den nya platsen, dockär föreningen ej skyldig att inlösaursprunglig plats.

§20

När ny medlem antages skall han/hon till föreningen erlägga en registreringsavgift. Avgiftens storlek är 500 kr. indexreglerat per 1994-01-01.

 §21

Medlem har rätt till en båtplats av viss storlek. Detta innebär att styrelsen kan tillfälligt eller permanent flytta en medlems båtplats till en annan plats av motsvarande storlek. Sådan flyttning får endast ske om synnerligga skäl föreligger, såsom ombyggnad av hamnen eller liknande. i görligaste mån skall flyttningen föregås av samråd med berörd medlem. Plats som ej utnyttjas under vintersäsongen samt vid "grönskyltning" enligt hamnens ordningsstadga, disponeras under denna tid av styrelsen.

§22

Styrelsen har rätt att införa begränsning av båtstorlek i förhållande till båtplatsens storlek.

§23

Varje båtplatsinnehavare ska ha sin båt ansvarsförsäkrad. Föreningen skall ha en hamnförsäkring. Vilkoren för denna försäkring kan erhållas från styrelsen. Något ansvar utöver denna försäkring för skada påtar sig inte föreningen.

§24

Utträde ur föreningen äger rum, utom i de fall som avses i 7 kap. 15§ tredje stycket och 12 kap. 4§ andra stycket i lagen om ekonomiska föreningar vid utgången av räkneskapåret, vilket innefaller tidigast två månader efter det medlemmen har sagt upp sig.

§25

Uppsägning till utträde ur föreningen får inte ske förrän två år efter det att medlem inträtt i föreningen, såvida inte styrelsen lämnar tillstånd därtill. Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och uppsägningshandlingen skall vara egenhändigt underskriven.

§26

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen före mars månads utgång, skall följande ärende förekomma.

Val av ordförande.

Val av protokollförare.

Val av två justeringsmän.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Fastställande av röstlängd.

Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året.

Revisionsberättelse.

Fråga om fastställande av resultat och balansräkning.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

Fastställande av långtidsplan.

Fastställande av prislista jämlikt stadgarnas § 12.

Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Inkomna motioner.

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

Val av revisorer.

Val av valberedning jämte suppleanter.

Övriga ärenden.

Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte upptas till beslut än dem som angivits i kallelsen. Om minst en tiondel av medlemmarna eller revisorer så begär eller då styrelsen finner anledning härtill, skall extra föreningsstämma hållas inom en månad efter det sådan framställningkommer styrelsen tillhanda. Framställan skall innehålla de ärenden som önskas behandlas vid stämman. Rösträtt är grundad på båtplatsinnehav. Varje båtplats ger en röst.

§27

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med postbefodran eller om medlem meddelar styrelsen annat kallelsesätt, per e-post eller motsvarande. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie samt tidigast fyra veckor före ochsenast en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelande bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag i hamnen eller genom brev med postbefordran.

§28

Förslag som medlem önskar få behandlade vid ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast januari månad.

§29

Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast i januari månad.

§30

Beslut om ändring av stadgarnaskall ske i enighet med 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

§31

Vid föreningens upplösning skall tillgångar fördelas mellan de kvarvarande medlemmarna i proportion till gjorda insatser.

§32

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller skadar dess intressen, kan av föreningen uteslutas.

Org. Nr. 716439-7072

Stadgarna är antagna vid ordinarie föreningsstämma den 19 mars 2009 och den 18 mars 2010.

 

Barsebäcks Hamn Ek. Förening.

orgnr. 716439-7072

Skansvägen

246 57 Barsebäck

Tel. 046-775955